Næringsminister Monica Meland får onsdag 25.11. då overrakt dokumentasjon på at reiselivsnæringen vil ha et Nasjonalt Kvalitetssystem. Hans-Olav Eriksen i styringsgruppen for utvikling av et nasjonalt kvalitetssystem for opplevelsesbasert reiseliv overleverer ministeren 84 signerte intensjonsavtaler fra reiselivsbedrifter fra hele landet på et  møte i Tromsø.

Reiselivsklyngene NCE Tourism – Fjord Norway, Arena Lønnsomme Vinteropplevelser, Arena USUS, og Innovative Opplevelser, samt HANEN har med bakgrunn i innspill fra klyngebedrifter/medlemmer tatt initiativ til å utvikle et Nasjonalt Kvalitetssystem for aktivitetsbedrifter, attraksjoner og muséer.

Behovet for å utvikle et Nasjonalt Kvalitetssystem er bedriftsdrevet og på denne bakgrunn Innovative Opplevelser og Lønnsomme Vinteropplevelser i 2012/13 et FoU-prosjekt med målsetting å gi svar på hva som er vesentlige positive og negative konsekvenser av sertifiseringer i reiseliv generelt, og særlig i forhold til naturbaserte involverende opplevelser og guiding. Prosjektet ble gjennomført som en sammenligning av eksisterende kvalitetssystemer i Skottland, New Zealand og Island og utgjør et verdifullt grunnlag for arbeidet med å utvikle et Nasjonalt Kvalitetssystem for opplevelsesaktører.

Studien viser at sertifiseringer på individ og bedriftsnivå innen reiseliv, og ikke minst naturbasert reiseliv, bidrar til økt kvalitet i næringen. Konkurrentland for Norge har derved et fortrinn som er særlig kritisk siden Norge er et høykostland og må konkurrere på kvalitet. Videre at vårt største potensiale er innen opplevelsesbasert reiseliv, og spesielt det naturbaserte reiselivet hvor svært mye er overlatt til tilfeldighetene på grunn av lite formalisert og sertifisert kompetanse og kvalitet.

Staten må medfinansiere driften

I andre land bidrar det offentlige med finansiering av drift av slike systemer. Dette er også nødvendig i Norge.

-       De reiselivsbedriftene som har mest behov for systemet er som regel små bedrifter. De har ikke økonomiske forutsetninger til å drifte et slikt system alene, sier Hans-Olav Eriksen som er styreleder i Lyngsfjord Adventure. Vi har samlet underskrifter fra 84 opplevelsesbedrifter fra hele landet for å dokumentere ovenfor departementet at næringen virkelig ønsker en slik ordning, sier Eriksen.

-       Vi trenger å sikre kvaliteten på de opplevelsene som gir internasjonale gjester ”Reason to go” til Norge, sier Trond Amland fra NCE Tourism Fjord Norway som leder arbeidet med å utvikle kvalitetssystemet. Vi skal bygge et norsk kvalitetssystem på internasjonal utprøvde systemer og systemet skal være dynamisk og sikre en kvalitetsutvikling i den enkelte bedrift som deltaer, sier Amland.

Utvikling av systemet er i gang og et omfattende samarbeid mellom reiselivsnæringen og FoU-miljøer i hele landet sikrer at alle sider ved utviklingen av et Nasjonalt Kvalitetssystem blir ivaretatt. En første test på et 30-40 talls reiselivsbedrifter i Nord-Norge og på Vestlandet planlegges gjennomført fra januar 2016.

 

For ytterligere informasjon eller kommentarer, kontakt:

Trond Amland, leder av Styringsgruppa for Nasjonalt Kvalitetssystem, på 908 55 755

Hans-Olav Eriksen, styreleder i Lyngsfjord Adventure/medlem i Styringsgruppa for Nasjonalt Kvalitetssystem, på 976 17 720